top of page

KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu Profesyonel Astroloji Derneği(P.A.D.) (“DERNEK”) tarafından, kişisel verileriniz; İş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Derneğimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 1.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, Derneğimizin Genel Müdürlük(Kadıköy/İstanbul) Lokasyonunda mevcut İş Birimleri, internet sitemiz (www.Profesyonelastrolojidernegi.org ) üzerinden yapacağınız Sözlü ve yazılı danışan başvuruları, İş Başvuru Formu, Belirli/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi, İş başvurusu sırasında Derneğimize teslim edilen evrak, elektronik e-posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, bilgi formları da dahil her türlü iletişim kanalları aracılığı, elektronik eformlar, muhasebe işlemleri, satın alma işlemleri, kargo gönderileri ve çağrı merkezi kanalları, eğitim, seminer, fuar ve sözlü olarak aktardığınız bilgilendirme, Sosyal medya hesaplarımız, Derneğimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, Ürün ve Hizmet Tedarikçileri vasıtasıyla, ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. 2.Kişisel Verileri Toplamanın Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları: Kişisel verileriniz, Derneğimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu Hukuki sebeplere bağlı olarak toplanan verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Derneğimiz tarafından işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin işleme amaçları; • Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, • Dernek ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, Yasal yükümlülüklere uymak, • Yükümlülüklerimize dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, ifası, ispatı ve geliştirilebilmesi, müşterilere raporlama yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istatistik, danışan memnuniyeti çalışmaları, • 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun uyarınca daha önceden açık rızası alınan ve kurumumuzda ticari faaliyeti nedeniyle iletişim bilgileri yeralan taraflara reklam ve promosyon amaçlı mailing ve sms gönderimi yapılması, • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Kurumsal iletişim,lojistik ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Dernek çalışanları için işe alım, iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi • Dernek içi ve dışı eğitim ve Oryantasyon faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Dernek faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası • Derneğin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası • Ücret yönetimi • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 3. Açık Rıza gerektirmeyen hükümler KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür; a)Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b)Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması d)Veri sorumlusu sıfatıyla Derneğimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e)İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, f)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması g)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Derneğimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 4.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar: • Derneğimizin iş ortaklarına, Hissedarlarına, iştiraklerine, • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari ve yasal mercilerle, diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde Sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, danışanlarımıza gönderdiğimiz iletilere aracılık eden anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo ve lojistik şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 5.Kişisel Veri Sahibinin Hakları: KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Başvurularınızla ilgili detaylı bilgiye web sitemizdeki KVKK başvuru formundan ulaşabilirsiniz.

bottom of page