top of page
PAD-LOGO (1).png

TÜZÜK

I. BÖLÜM: Kuruluş Hükümleri

Derneğin Adı ve Merkezi

MADDE 1- Derneğin adı “Profesyonel Astroloji Derneği” dir. Kısa ismi “P.A.D” dir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi bulunmamaktadır.

Derneğin Amacı

MADDE 2- Dernek, astrolojinin doğru ve etkin bir şekilde öğrenimi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Derneğin Faaliyet Alanı

MADDE 3- Dernek, tüzükte gösterilen amaçlarını yerine getirmek için astroloji kapsamlı eğitim ve sosyal alanda yurtiçi veya yurtdışında olmak üzere faaliyet gösterir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

MADDE 4- Dernek, belirtilen faaliyet alanlarında, amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için:

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar. 

2-Derneğin amacına uygun; kurs, seminer, konferans vb. eğitim çalışmaları düzenleyebilir; bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma ve etkinlik yapabilir.

3-Derneğin amacına uygun, yemekli toplantılar, tanıtımlar, festival, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlayabilir.

4-Amacı ve çalışma konularında her türlü yazılı ve/veya görsel yayınlar yapar, web sitesi kurabilir. Derneğin üyelerine bilgi birikimi ve/veya kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir. Derneğin amacına katkıda bulunmak amacıyla ulusal veya yerel basın organları ile dergilere ilan veya röportaj verebilir, iktisadi işletmeler veya şirketler ile sözleşme veya protokol yapabilir, şirketler, iktisadi işletmeler veya üçüncü kişilerden sponsorluk alabilir.

5-Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çalışır.

6-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak adına her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin edebilir.

7-Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir; gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir.

8-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurabilir. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz her türlü mal ve hak edinebilir, bunları üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir, ihtiyacı için taşınır veya taşınmaz mal kiralayabilir veya kiraya verebilir.

9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve/veya yurt dışında vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir.

10-Uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapabilir veya yardımlaşabilir.

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

12-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

13-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açabilir.

14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir, ortak toplantı veya işbirliği yapabilir.

15-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve Kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.

II. BÖLÜM: Üyelik Hükümleri

Üyelik Çeşitleri

MADDE 5- Derneğin üyelik çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

  1. Dernek Üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir.

  2. Onursal Üye: Derneğin amaç ve hizmet konularına ilgi duyanlar, bu konularda gerekli nitelikleri taşıyanlar, en az iki (2) üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikte üyeliktir. Onursal üyelerin oy verme, organlara seçilme ve seçme hakları yoktur.

Üyelik Koşulları

MADDE 6- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Üyelik koşullarının değerlendirilmesinde derneğin takdir hakkı saklıdır.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyelik İşlemleri

MADDE 7- Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek Tüzüğüne ilişkin hükümleri kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten Dernekçe hazırlanmış başvuru formunu ve eklerini Dernek Başkanlığına sunarlar. 

Dernek başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazılı şekilde başvuru sahibine bildirilir.

Adayın, dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır, giriş ödentisi ile yıllık aidat peşin olarak alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz. Başvurusu kabul edilen aday, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

Dernek Başkanlığının, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde itiraz edilemez.

Üyenin Hakları

MADDE 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise genel kurul toplantılarına katılmak, ödenti ve aidatını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak, Tüzük hükümlerine, Mevzuata ve dernek organlarının aldığı kararlara uymak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Dernek üyeleri, derneğin sağladığı tüm imkanlardan yararlanma hakkına sahiptir. Üyeler, derneğin ücretli olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden %20 indirimli olarak yararlanır.

Üyelik haklarından yararlanabilmek için giriş aidatı ve yıllık aidat peşin olarak ödenmelidir. Bir üyenin üyeliğinin yenilenmesi ve üyelik haklarından yararlanabilmesi için yıllık aidatı, her yılın Ocak ayı içerisinde peşin olarak ödemelidir. Ocak ayı içerisinde yıllık aidatını ödemek suretiyle üyeliğini yenilemeyen üye, üyelik haklarından yararlanamaz.

Üyeliğin Olağan Sona Erme Halleri

MADDE 9- Üyenin ölümü, gaipliğine hükmedilmesi, medeni haklarını kullanma (fiil) ehliyetini tamamen kaybetmesi veya herhangi bir sebeple kısıtlama altına alınması durumunda üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer.

Üyelikten Çıkma

MADDE 10- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Sözlü istifa talebi işleme alınmaz.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda (istifa dilekçesinin tebliği veya tevdii tarihinde) üyenin dernekle olan ilişkisi sona erer. Ancak üyenin o ana kadar doğmuş bulunan yükümlülükleri, özellikle aidat borçları istifadan sonra da varlığını korur.

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 11- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Türk Ceza Kanununun suç saydığı fiilleri ika etmek ve/veya dernek tüzüğü ile derneğin organlarınca alınan kararlara ve kurallara uymamak, derneğin amaç ve hizmetlerine aykırı davranmak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü zedelemek,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Basın ve yayın yoluyla derneğin veya üyelerinin kişilik haklarına saldırıda bulunmak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-Derneğe ait bilgileri gizlilik ilkesi hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişilere ifşa etmek.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Ayrılma veya çıkarılma tarihine kadar yapmış olduğu aidat, bağış vb. ödemelerin ya da başkaca nakdi veya ayni yardımların hiçbiri iade edilmez.

III. BÖLÜM: Yönetim Hükümleri

Dernek Organları

MADDE 12- Derneğin organları şunlardır:

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetleme kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

MADDE 13- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Bu toplantının gündemini, sadece çağrı maddesi oluşturur. Gündemde değişiklik yapılamaz.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

(i) Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

 Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün (15) önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

(ii) Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

MADDE 14- Genel kurul toplantılarında oy kullanma Divan Başkanının tercihine göre gizli veya açık olarak yapılabilir. Ancak yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer organların üyelerinin seçimi gizli oy ile yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

(i) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 16-Yönetim kurulu, iki (2) yıllık görev süresi için, gizli oy ile, beş asıl (5) ve beş yedek (5) üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliği sona eren bir kişi tekrar seçilebilir. Her yönetim kurulu üyesi, toplantılara bizzat katılmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda en az yılda dört (4) kez toplanır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Yönetim kurulu, üyelikten çıkarma kararı için üye tam sayısının üçte ikilik çoğunluğu ile karar verir.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. 

(i) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, genel kurulda alınan kararları uygulamak, bu kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Derneğin alacaklarını tahsil etmek, haklarını korumak,

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

MADDE 17- Denetim kurulu, iki (2) yıl için üç asıl (3) ve üç yedek (3) üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulu, ilk toplantısında bir Başkan seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

(i) Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

IV. BÖLÜM: Mali Hükümler

Derneğin Gelir Kaynakları

MADDE 18- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üyelerin derneğe giriş ödentisi ve yıllık aidatlar,

(i)Giriş ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(ii)Yıllık ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Her yıl bu miktarı Yönetim Kurulu belirler.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen her türlü toplantı, gezi ve eğlence etkinlikleri, eğitim, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar ile derneğe sponsor olan iktisadi işletme, vakıf, şirketler ve üçüncü kişilerden elde edilecek gelirler,

7-Diğer gelirler.       

 

Aidat Miktarı ve Derneğin Borçlanması

MADDE 19- Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyeliğe giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl Şubat ayında yapılacak ilk toplantıda  belirlenir. Üyeliğe giriş ve yıllık aidatlar döviz cinsinden kararlaştırılamaz.

Yıllık aidat, her yıl 1 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına nakden veya havale / EFT suretiyle ya da doğrudan dernek veznesine peşin ödenir.

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

MADDE 20- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

(i) Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

(ii) Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

(iii) Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

(iv) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

MADDE 21- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

(i) Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

(ii) Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

(iii) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

MADDE 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

MADDE 23- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

(i) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

(ii) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

(iii) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

(iv) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

MADDE 24- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

MADDE 25- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Tüzük Değişikliği

MADDE 26-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısı gündemine konulmak ve en az 15 gün önceden değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzükte değişiklik yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı ile genel kurul toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

MADDE 27-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(i) Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Profesyonel Astroloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshedildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

MADDE 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- Derneğin tüzel kişilik kazanmasından itibaren bir sonraki yıl için giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme hakkı saklı kalmak kaydıyla; giriş ödentisi 200,00- Türk lirası, yıllık aidat 300,00-Türk lirasıdır.

Geçici Madde 2- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                                                                               Görev Unvanı              :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu Tüzük 28 (Yirmisekiz) madde ve 2 (iki) geçici maddeden ibarettir.

bottom of page